SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ( GİRESUN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI


19 KISIM KIŞLIK MEYVE VE SEBZE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/418138
1-İdarenin
a) Adresi :TEYYAREDÜZÜ MAHALLESI OTOGAR YANI SEHİT TUĞGENERAL BAHTİYAR AYDIN KIŞLASI 28100 OTOGAR YANI GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası :4542150655 - 4542150622
c) Elektronik Posta Adresi :jandarma@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :MAL ALIMI, YAŞ MEYVE VE SEBZE, 19 (ONDOKUZ)
KISIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :GİRESUN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 453 NU.LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI DEPOLARI
c) Teslim tarihi :01 KASIM 2020 İLE 30 NİSAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA 453 NU.LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI TARAFINDAN VERİLECEK GÜNLÜK, HAFTALIK VEYA AYLIK SİPARİŞLERE GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :TEYYAREDÜZÜ MAH. TUĞGENERAL BAHTİYAR AYDIN CADDESİ NO:5 GİRESUN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU MERKEZ/GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 29.09.2020 - 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEYYAREDÜZÜ MAH. TUĞGENERAL BAHTİYAR AYDIN CADDESİ NO:5 GİRESUN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN 2020/284-041

- Yeşilgiresun Gazetesi, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.yesilgiresun.com.tr/haber/5342891/sebze-ve-meyve-urunleri-satin-alinacaktir