istanbul escort

21 Eylül 2018 Cuma

TEHLİKELİ ATIKLARININ ARA DEPOLANMASI VE/VEYA TOPLANMASI,

TEHLİKELİ ATIKLARININ ARA DEPOLANMASI VE/VEYA TOPLANMASI, TAŞINMASI, GERİ KAZANIM/BERTARAF EDİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

26 Eylül 2017 Salı 09:09
Bu haber 567 kez okundu
TEHLİKELİ ATIKLARININ ARA DEPOLANMASI VE/VEYA TOPLANMASI,
 
Tehlikeli Atıklarının Ara Depolanması ve/veya Toplanması, Taşınması, Geri Kazanım/ Bertaraf Edilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/465187
1-İdarenin
a) Adresi : Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:323 28100
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542701000 - 4542701006
c) Elektronik Posta Adresi : giresunkhb@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018-2019 Yılları 32970 kg Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinin Tehlikeli Atıklarının Ara Depolanması ve/veya Toplanması, Taşınması, Geri Kazanım/ Bertaraf Ettirilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı GRÜ.Prof.Dr.A.İlhan ÖZDEMİR E.A. Hastanesi, Dr.Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Alucra Devlet Hastanesi, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi, Yağlıdere Devlet Hastanesi, Bulancak Devlet Hastanesi, Görele Devlet Hastanesi, Dereli Devlet Hastanesi, GRÜ.Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları E.A.Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tirebolu Devlet Hastanesi, Espiye Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi
31.12.2019

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Satın Alma Birimi-Teyyaredüzü
Mah.Atatürk Bulvarı No:323 Giresun
b) Tarihi ve saati : 12.10.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
a)Yüklenici firma Genel Sekreterliğimiz ile Sekreterliğimize bağlı Sağlık Tesislerimizin faaliyetlerinden kaynaklanan tüm tehlikeli atıkları kapsamında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan verilmiş olan Ara Depolama Tesisi Lisansı veya Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini teklif zarfında sunacaktır.
b) Yüklenici firma ara depolama lisansına sahip ise geri kazanım ve bertaraf merkezleri ile yapmış olduğu sözleşmelerin asıllarını veya noter tasdikli suretini teklif zarfında sunacaktır.
c)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden tehlikeli atık taşıyan firmalar için Lisans Belgesi ve taşıma yapılacak her bir araç için alınmış Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesi olmalıdır. Kendi araçları yok ise bu konuda lisans almış firma ile sözleşmesi bulunmalı ve araçlar T.C Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Yetki Belgesine sahip olmalıdır. Bu belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri teklif zarfında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Tehlikeli Atıklarının Ara Depolanması ve/veya Toplanması, Taşınması, Geri Kazanım/Bertaraf Ettirilmesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir. Tanımı yapılan işlerin ayrı ayrı yapılması halinde bu işler de benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı No:323 Giresun adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi-Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı No:323 Giresun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
e-gazete
  • Yeşilgiresun Gazetesi - 18 Aralık 2012 Manşeti
ARŞİV