SARF MALZEME ALIMI

HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI ÜREME SAĞLIĞI İLAÇ VE SARF MALZEME ALIMI GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SARF MALZEME ALIMI
  • 25 Şubat 2019, Pazartesi 17:15

HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI ÜREME SAĞLIĞI İLAÇ VE SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası    : 2019/82487
1-İdarenin
a) Adresi    : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası    : 4542602000 - 4542602055
c) Elektronik Posta Adresi    : giresun.idariis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    : 1. -HAP ( ORAL KONTRASEPTİF ) 5000 BLİSTER 2. -1 AYLIK HORMONAL ENJEKTABL 2000 ADET 3.- DEMİR PREPARATI 4000 KUTU 4. -D VİTAMİNİ PREPARATI 4000 ADET 5. -KONDOM (PREZERVATİF) 70.000 ADET
     Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    : GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARINA RAF TESLİMİ YAPILACAKTIR. ADRES OSMANİYE MAH. YÜZBAŞI SUYU CAD. HASTANE SOK. NO:11 MERKEZ GİRESUN.
c) Teslim tarihi    : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, mal/mallar teknik şartnamede ve idari şartnamede belirtilen şartlarda İl sağlık Müdürlüğümüzün sipariş yazılarına istinaden 2 periyotlarda teslim edilecektir. Sipariş yazılarına istinaden yazının tebliğini takip eden 10 (on) gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. Ayrıca, ürünlerin tüketim durumları göz önünde bulundurularak fazla tüketilen ürünlerde veya malzemenin acil olması durumlarında belirlenen süre beklenmeden ara siparişler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilebilecektir. Sözleşmenin bitiş süresine 30 (otuz) takvim günü kala Müdürlüğümüz tarafından sözleşme kalemlerinin kalan miktarlarına sipariş çekilmemiş ise yüklenici tarafından bu duruma istinaden ilgili kalemlerin kalan miktarlarının tamamını malzemenin teslim edileceği Müdürlüğü'müze bilgi vererek teslimatı yapacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ OSMANİYE MAH. YÜZBAŞI SUYU CAD. HASTANE SOK. NO:11 MERKEZ GİRESUN
b) Tarihi ve saati    : 06.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhalenin1.-2.-3. Ve 4. Kalemlerine teklif verecek olan istekliler;
1-İstekliler,  teklif edilen ürün Türkiye'de üretiliyor ise ürünün farmasötik formunun üretimine uygunluğunu gösterir üretim yeri izin belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini veya idarece “ Aslı İdarece Görülmüştür.” İbaresini taşıyan suretini ihale dosyasında sunacaklardır.

2-İstekliler, Preparat için, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan aldığı ruhsatın aslını veya noter tasdikli suretini veya idarece “ Aslı İdarece Görülmüştür.” İbaresini taşıyan suretini ihale dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1.İhaleye Katılacak Olan İstekliler; ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olmalıdır. İstekliler teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB'da veya ÜTS' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren barkod numarası çıktılarını kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
2.İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) ise TİTUBB'a veya ÜTS' ye kayıtlı imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) tanımlayıcı numaralarını, imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün imalatçı veya ithalatçı (tedarikçi firma) firmasının bayii olduğuna dair TITUBB tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunacaklardır.
3.İstekliler tarafından teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB' a veya ÜTS' ye  kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir. İstekliler Onaylanmış imalatçı veya ithalatçısı ve/veya Bayilik Belge ya da İnternet Çıktılarını Sunacaklardır. Onaylanmış Ürün Numaralarını ya da Bunlara Ait İnternet Çıktılarını İhale Sıra Numarasına Göre Belirterek Sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler 1.2.3.4. kalem ilaçlar için orjinal prospektüsü ihale dosyasında sunacaklardır.
2- İhalenin 5. kalemi kondom için isteklilerce en az üç adet numuneyi idareye ihale tarih ve saatinden önce numune teslim tutanağı ile birlikte teslim edecektir. numune teslim etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3- Yerli malı teklif edecek olan istekliler, yerli malı olarak teklif edilen ürünlerin ihale dosyasında sunulmuş olan hangi tarih ve belge nolu yerli malı belgesi ile eşleştiğine dair listeyi ihale teklif zarfında verecekler veya ihale dosyasında sunulmuş olan yerli malı belgesinin üzerine ihale listesindeki ait olduğu ürünlerin ihale sıra numarasının yazılması gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Osmaniye Mah. Yüzbaşı Suyu Cad. Hastane Sok. No: 11 Merkez/Giresun adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ OSMANİYE MAH. YÜZBAŞI SUYU CAD. HASTANE SOK. NO:11 MERKEZ GİRESUNadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

BASIN 2019/59-10

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık