KANTİN İHALESİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF.DR.A.İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

KANTİN İHALESİ

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF.DR.A.İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

 İhale İlanı

Giresun İli Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nizamiye Yerleşkesi Ek Binası nın aşağıda bilgileri bulunan taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca  “Açık Teklif Usulü ”  ile 02.03.2020 tarihinde kiralanacaktır.. İdare, ihale gününe kadar ilanı yapılan işlemin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. 
MADDE 1- İhale Konusu olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:      
SIRA NO    İL    İLÇE    MAHALLE     VASFI    ADA    PARSEL    YÜZÖLÇÜMÜ (M2)    İHALE TARİHİ/SAATİ
1    
GİRESUN    
MERKEZ    
TEYYAREDÜZÜ    KANTİN YERİ    
1303/1978    
5/…    
128 M2    02.03.2020
14:00
2    GİRESUN     MERKEZ    NİZAMİYE    KANTİN YERİ    -    .../…    12 M2    02.03.2020
15:00
MADDE 2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
    Açık Teklifte Şartname Bedeli 100,00- TL.’e olup, Şartname bedeli TR420001200937600005000052 Halk Bankası Giresun Şubesi’ne yatırılacaktır.

Şartname bedeli yatırıldıktan sonra Şartname ve ekleri GRÜ Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi satınalma biriminden  alınacaktır. Şartname ve varsa ekleri  satınalma biriminden  ücretsiz olarak yerinde görülebilir. 
MADDE 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 
        Söz konusu İhale GRÜ Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda,02.03.2020 tarihinde pazartesi günü, saat:14:00 da (Giresun İli Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi),saat:15:00 da (Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nizamiye Yerleşkesi Ek Binası ) başlayacak olup, 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü ”ile yapılacaktır. 
 MADDE 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:
1-   Giresun İli Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ;
   Muhammen   Bedeli         :1(bir) yıllık 297.202,00 TL
   Geçici Teminat Miktarı    : 1(bir) yıllık  89.160,00 TL
   
2-   Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nizamiye Yerleşkesi Ek Binası;

   Muhammen   Bedeli         :1(bir) yıllık  21.500,00 TL
   Geçici Teminat Miktarı     : 1(bir) yıllık     6.450,00 TL    


MADDE 5-İşin Süresi
Giresun İli Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3(Üç) yıl, Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nizamiye Yerleşkesi Ek Binası 1(Bir) yıldır.
MADDE 6- Giresun İli Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3(üç) yıllık  ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınıcak, Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nizamiye Yerleşkesi Ek Binası için 1(Bir)  yıllık  ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır. 

İhaleye Katılabilme Şartları: 
2886 Sayılı D.İ.K.’e göre yapılacak ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. 
İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler:
İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar idarenin satınalma birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı devlet ihale kanununun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Belirtilen saatten sonra ihale doyası teslim alınmayacaktır.
Geçici Teminat; Kantin ticari alanı için belirlenen tahmini bedelden en  az 0 u oranında (Giresun İli Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 89.160,00 TL,) (Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nizamiye Yerleşkesi Ek Binası 6.450,00 TL) GRÜ Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hesabı olan TR420001200937600005000052 Halk Bankası Giresun Şubesi’ne veya 2286 sayılı Kanunun 26.ve 27.maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu (Teminat mektubu üzerinde idarinin adı, işin adı, mektup sahibi, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde banka teyit yazısı mutlaka olmalıdır.
Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin taşınmazlarının kiralanması veya kullanılması nedeni ile oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun bulunmaması ve bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Doküman alındığına dair makbuz; ihaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.
Geçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı sureti ve fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ilse vergi kimlik numarasını gösterir belge.
Tebligat için son 3 ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi (nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan) e-devlet üzerinden alınan belgede kabul edilecektir.
Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odası veya İlgili Meslek Odası belgesi
Teklif vermeye yetkiliği olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
-gerçek kişi olması durumunda, noter tasdikli imza beyannamesi
-tüzel kişi olması durumda, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine kaşı suçlar, anayasal  düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına dair son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği.
Gerçek kişilerden; kantin-büfe-kafeterya-pastane iş kollarına ilişkin resmi kurumlarından alınmış Ustalık Belgesi veya Diploması .Bu belge olmadığı durumda iş koluna ait İş yeri Açma Belgesi.
Özel hukuk tüzel kişilerin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmenin yayınladığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak.
İlk ilan tarihi itibari ile Vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge. (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi internet sitesinden alınabilir.
İlk ilan tarihi itibari ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge. (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi internet sitesinden alınabilir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olmasa ihale dışı bırakılacaktır.
Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi,resim,harç,vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanı alması zorunludur.
İhale komisyonu,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

(BASIN 2020/49-008)

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık