istanbul escort mp3 indir

16 Ekim 2018 Salı

ELEKTRİK ENERJİSİ alımı

ELEKTRİK ENERJİSİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (GİRESUN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

11 Ekim 2017 Çarşamba 09:03
Bu haber 1049 kez okundu
ELEKTRİK ENERJİSİ alımı
 ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/495213
1-İdarenin
a) Adresi : TEYYAREDÜZÜ MAHALLESI OTOGAR YANI SEHIT TUGGENERAL BAHTIYAR AYDIN KISLASI 28100 OTOGAR YANI GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542150655 - 4542150622
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : MAL ALIMI, ELEKTRİK ENERJİSİ, 1.667.000 kilowatt-saat
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GİRESUN İL J.K.LIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ
c) Teslim tarihi : YÜKLENİCİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, SÖZLEŞME KAPSAMINDA BULUNAN ABONELİKLERE ENERJİ NAKLİ HER BİR ABONELİK İÇİN MEVZUAT GEREĞİ YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLERİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAMAMLANMASINDAN SONRA EKTE ABONE NUMARALARI VERİLEN HİZMET BİNALARI VE EKLENTİLERİ İÇİN ENERJİ ALIMI 01 OCAK 2018 SAAT: 00.01' DE BAŞLAYACAK OLUP, 31 ARALIK 2018 SAAT: 24.00 DA SONA ERECEKTİR. YÜKLENİCİ MÜCBİR SEBEP HARİCİNDE ENERJİ AKIŞININ DEVAMLILIĞINI 12 (ONİKİ) AY BOYUNCA SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GİRESUN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU MERKEZ/GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 01.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) TARAFINDAN, YÜRÜRLÜKTEKİ ENERJİ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK, DÜZENLENMİŞ VE KENDİLERİNE VERİLMİŞ OLAN İLGİLİ LİSANSLARDAN HER HANGİ BİRİSİNİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VEYA İDARE TARAFINDAN "İDAREMİZCE ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR" ONAYLI SURETİ TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR. BU BELGELERDEN HERHANGİ BİRİNİ TEKLİFİ İLE BİRLİKTE VERMEYEN VEYA USULÜNE UYGUN OLMAYAN BELGE VEREN İSTEKLİ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı İHALE DÖKÜMAN BEDELİNİN DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT İLE BİRLİKTE LOJ.Ş.MD.LÜĞÜNDEN SATINALINABİLİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GİRESUN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
e-gazete
  • Yeşilgiresun Gazetesi - 18 Aralık 2012 Manşeti
ARŞİV