istanbul escort mp3 indir

15 Ekim 2018 Pazartesi

DOZİMETRE İZLEME HİZMETİ

DOZİMETRE İZLEME HİZMETİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

02 Kasım 2017 Perşembe 08:36
Bu haber 1411 kez okundu
DOZİMETRE İZLEME HİZMETİ
 Dozimetre İzleme Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/555764
1-İdarenin
a) Adresi : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı A Blok Kat:3 115 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542157580 - 4542150202
c) Elektronik Posta Adresi : giresun.idariis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerinin 2 yıllık Dozimetre İzleme Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı GRÜ.Prof.Dr.A.İlhan ÖZDEMİR E.A. Hastanesi, Dr.Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Alucra Devlet Hastanesi, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi, Yağlıdere Devlet Hastanesi, Bulancak Devlet Hastanesi, Görele Devlet Hastanesi, Dereli Devlet Hastanesi, GRÜ.Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları E.A.Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tirebolu Devlet Hastanesi, Espiye Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Giresun İl Sağlık Müdürlüğü (Genel Sekreterlik Geçici Birim) Toplantı Salonu Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı No:323 28100 Giresun
b) Tarihi ve saati : 15.11.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklilerce, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak yetki belgesine sahip olduklarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti teklifle birlikte sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun İl Sağlık Müdürlüğü (Genel Sekreterlik Geçici Birim) Satın Alma Birimi Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı No:323 28100 Giresun adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İl Sağlık Müdürlüğü (Genel Sekreterlik Geçici Birim) Satın Alma Birimi Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı No:323 28100 Giresunadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
e-gazete
  • Yeşilgiresun Gazetesi - 18 Aralık 2012 Manşeti
ARŞİV